Հայտարարութիւն

Սիրելի հայրենակիցնե՛ր


Բոլորս քաջատեղեակ ենք վերջին երեսուն տարուան ընթացքին մեր երկրին մէջ թոյլ տրուած բացթողումներուն եւ յատկապէս 2020 թուականի ցաւալի իրողութիւններու մասին։ Հայաստանի երրորդ՝ անկախ հանրապետութեան ստեղծումէն ի վեր բացթողումներ արձանագրուեր են մեր կեանքի գրեթէ բոլոր ոլորտներուն մէջ։ Խոստովանինք, որ մեզմէ իւրաքանչիւրը մեղքի իր բաժինն ունի  անոր մէջ. անտարբերութիւն դրսեւորելով և բաւարար մասնակցութիւն չցուցաբերելով հանրային վերահսկողութեան գործին մէջ՝ մենք բոլորս նպաստեր ենք հայ ժողովուրդի՝ դարերու ընթացքին ձեւաւորած բարոյական արժէքներու անկմանն ու ազգային հարստութեան փոշիացմանը։ Սակայն  ազգային առաջընթացի և վիճելի հարցերու լուծման բանալին վերջնականապէս կորսուած չէ. զարգացած և ամուր պետութեան ստեղծումը համարելով բոլորիս առաջնահերթ և սուրբ պարտականութիւնը՝ կը կարծենք, որ միասնական արժէհամակարգի մշակման եւ զայն կեանքի կոչելու պարագային հանրութեան առողջ ուժերը ի վիճակի կ’ըլլան երկիրը եւ հանրութիւնը դուրս բերելու օրհասական իրավիճակէն: Ընդ որում, այդ համակարգի հիմքերը պէտք է խարսխուած ըլլան ազգային ինքնութեան գիտակցուած ընկալման, համախմբման եւ հոգեւոր-մշակութային մոռցուած կրթութեան վրայ: Ժամանակն է, որ հայոց արժէհամակարգի շուրջ ազգի բոլոր տարրերու համախմբման շնորհիւ ապահովենք մեր ազգային ինքնութեան ու պետականութեան անվտանգութիւնը: Գիտակցելով այս խնդիրներու լուծման բախտորոշ նշանակութեանը՝ ստեղծուեր է «Արեւահովիտ» Հայոց արժէհամակարգային միասնականութեան հարթակը (ՀԱՄ հարթակ), որու հիմնական նպատակներն են.

- ձեւակերպել հայ ինքնութեան և անոր ժամանակակից կերպարի նկարագիրը՝ նպաստելով անհատի, ընտանիքի, հանրութեան, պետութեան կայուն զարգացմանը, ազգային ներուժի համախմբմանը և հայութեան ներդաշնակ ապրելակերպի կայացմանը.

- բացայայտել եւ Հայաստանի ու արտերկրի հայութեանը լայնօրէն ներկայացնել դարերու ընթացքին ամբարուած հայկական լաւագոյն արժէքները հոգեւոր, մտաւոր և նիւթական մակարդակներու վրայ՝ անոնք համահունչ դարձնելով արդի զարգացումներուն ու պահանջներուն.

- վերականգնել հայկական մշակոյթի կարեւոր փուլերը՝ անոնք դիտարկելով հոգեւոր ամբողջական գիտելիքներու տեսանկիւնէն, սրբագրելով, մաքրելով զանոնք տարածում գտած խեղաթիւրուած տեսակէտներէն ու կարծիքներէն՝ հասնիլ կրթական համակարգի էական բարեփոխման, հասարակութեան գիտակցութեան մէջ սերմանել առաքինի վարքագիծի եւ օրինականութեան գերակայութեան անհրաժեշտութիւնը՝ այդ ամէնն ընկալելով որպէս հանրութիւն կայանալու երաշխիք:

«Արևահովիտ»ի գործունէութեան ոլորտներն ու ուղղութիւններն են՝ հոգեւոր, մտաւոր եւ նիւթական մշակոյթը, հոգեւոր-մշակութային գիտակրթական համակարգը, սոցիալ-տնտեսական և հասարակական կեանքը, հայրենիք- արտերկիր մշակութային և գործնական նորովի կապերը: «Արեւահովիտ»ի գործունէութիւնը խարսխուած է տարիներէ ի վեր յաջողութեամբ գործող «Կենաց տուն» մշակութային հասարակական կազմակերպութեան եւ «Ազգային բաց նախագիծ» նախաձեռնութեան կատարած աշխատանքներու վրայ: Համոզուած ենք, որ ստեղծուած իրավիճակէն դուրս գալու ելքը կախուած է ոչ միայն առանձին անհատներէ, այլեւ համայն հայութեան սրտցաւ նուիրումէն ու վերոյիշեալ գաղափարներու շուրջ համախմբուելու անհրաժեշտութեան ընկալումէն: «Արեւահովիտ»ը այս նուիրական գաղափարի իրագործման ճանապարհի առաջին գործնական քայլն է՝ հայրենիքի և արտերկրի հայութեան գիտակից անդամներու իրական եւ աշխուժ մասնակցութեամբ։ Համոզուած ենք, որ կայուն ու հետեւողական  աշխատանքի շնորհիւ կը յաջողինք հասնիլ մեր նպատակներու իրականացմանը։ Կ’ակնկալենք Հայաստանի և արտերկրի հայութեան աշխուժ մասնակցութիւնը «Արեւահովիտ»ի գործունէութեանը: