Ունիք հարցումնե՞ր

Յաճախ տրուող հարցումներ

Մենք կը փորձենք առաւել հասանելի դարձնել այն գաղափարախօսութիւնն ու ընելիքները, որոնց շուրջ անհրաժեշտ է համախմբուիլ

Ի՞նչ է «Արեւահովիտ»ը։

«Արևահովիտ»-ը՝ հայոց արժէհամակարգային միասնականութեան հարթակն է՝(ՀԱՄՀ), որու հիմնական նպատակներն են՝
ձեւակերպել հայ ինքնութեան և անոր ժամանակակից կերպարի նկարագիրը, բացայայտել եւ Հայաստանի ու արտերկրեայ
հայութեանը լայնօրէն ներկայացնել դարերու ընթացքին ամբարուած հայկական լաւագոյն արժէքները հոգեւոր, մտաւոր և
նիւթական մակարդակներու վրայ, վերականգնել հայկական մշակոյթի կարեւոր փուլերը՝ զանոնք դիտարկելով հոգեւոր
ամբողջական գիտելիքներու տեսանկիւնէն, սրբագրելով, մաքրելով զանոնք տարածում գտած խեղաթիւրուած
տեսակէտներէն ու կարծիքներէն՝ հասնիլ կրթական համակարգի էական բարեփոխման, հասարակութեան գիտակցութեան
մէջ սերմանել առաքինի վարքագիծի և օրինականութեան գերակայութեան անհրաժեշտութիւնը՝ այդ ամէնն ընկալելով
որպէս հանրութիւն կայանալու երաշխիք:
Կ’օգտուին բոլոր այն մարդիկը, ովքեր կը կիսեն հարթակի գաղափարախօսութիւնը, կը փափաքին մասնակցիլ, նաեւ աւանդ
ունենալ հիմնական նպատակներու կեանքի կոչման գործին մէջ։

Անհրաժեշտ է արձանագրուիլ, մուտք գործել և ստեղծել անձնական էջ։ Կարելի է նաեւ պարզապէս ծանօթանալ
գործունէութեանը, մասնակցիլ միջոցառումներուն, կրթական ծրագիրներուն, ինչպէս նաեւ համապատասխան
մասնագիտական որակաւորում ունենալու պարագային առաջարկել սեփական ներգրաւուածութեան տարբերակ։ Կարելի է
նաեւ նուիրատուութիւն կատարել։ Հարթակը անվճար է։

Այո, կ’ընձեռէ։ Անհրաժեշտ է մուտք գործել անձնական էջ և փնտռել դաշտին մէջ, նշել օգտատիրոջ անունը։

Միասին կը սկսինք

Անհրաժեշտ է արձանագրուիլ, որմէ ետք սեղմել «ստեղծել անձնական էջ» կոճակը և լրացնել տրուած դաշտերը։

Անձնական էջին մէջ կը գործէ «Խմբագրել էջը» եւ «Էջի կարգաւորումներ» կոճակները։

Անհրաժեշտ է անձնական էջէն ընկերութեան դիմումնագիր ղրկել տուեալ անձին։