Ռազմավարութիւն

«Հայաստան - Սփիւռք միասնական հանրութիւն»

Նպատակներու եւ գործունէութեան համառօտ նկարագիր

             Ներկայ գերլարուած միջազգային եւ տարածաշրջանային իրողութիւնները ուղղակիօրէն կը սահմանեն միասնական հայութեան հրամայականը։ Ակնյայտ է, որ անիկա կարելի է կեանքի կոչել միայն Հայաստան – Սփիւռք ներդաշնակ համագործակցութեան հետեւանքով՝ ձեւաւորելով փոխկապակցուած, գաղափարական եւ կիրառական համընդանուր ուղի ունեցող հանրութիւն մը, ներկայ աղճատուած հասարակական շերտաւորումներուն փոխարէն, հիմք ընդունելով հետեւեալ երկու հիմնարար սկզբունքները.

1.Հասարակութունեն հանրութիւն անցում

             Այս երկու հասկացողութուններուն միջեւ գոյութիւն ունի որակական տարբերակում մը: Հասարակութիւնը ուղղակի կը մատնանշէ խաւ մը, որ, օրինակ կը տարբերի իշխող էլիտայէն (համակարգէն)։ Հանրութիւնը իր մէջ կը պարունակէ միասնական, ընդհանրական արժէքներու առկայութեան եւ զանոնք կիսելու գաղափարը: Հարկ է  հասկնալ, թէ ի՛նչ լծակներ կարելի է կիրարկել այս անցումը հնարաւորինս արագ կազմակերպելու համար, թոյլ կու տայ ապահովել հզօր, որակական, գիտակցական թռիչքի դէպի հանրութեան կազմաւորում:

2. Մշակութային ինքնութիւն

         Ժամանակակից աշխարհին մէջ երթալով աւելի ու աւելի վտանգաւոր կը դառնայ խօսիլ ազգային-մշկութային ինքնութեան մասին, քանի որ այս գաղափարներուն ընկալումը նախապաշարուած է իրենց ծայրահեղ դրսեւորումներով՝ որպէս ազգայնամոլ, անհանդուրժող եւ այլն: Հետեւաբար ազգային-մշկութային ինքնութեան այնպիսի սահմանում մը անհրաժեշտ է գտնել, որ ոչ միայն միանշանակօրէն անխոցելի ըլլայ գաղափարական ոլորտէն ներս, այլ յատկապէս ընկալելի եւ կիրառելի ըլլայ ամբողջ համասփիւռ հայութեան եւ աշխարհի համար: Այսպիսի սահմանում մը կարելի է ստանալ հիմնուելով ներառական եւ փոխզարգացման սկուզբունքներու վրայ․ մարդը միաժամանակ կը սնի մշակոյթով ու զայն կը սնէ եւ ազգային բաղադրիչը կ’ապահովէ այս գործընթացին ներդաշնակ բնոյթը:

         Վերոնշեալ միտքերը կիրառական աստիճանով զարգացնելու համար սկսած են իրագործուիլ շարք մը ուսումնասիրութիւններ, ինչպէս նաեւ կանոնաւոր յաճախականութեամբ կը կազմակերպուին հանրային լսումներ ու քննարկումներ, մասնաւորապէս.

ա.ուսումնասիթիւններ բաժինի առանցքային խնդիրներուն շուրջ, գիտական ծաւալուն յօդուածներու մշակում առնուազն երեք ուղղութեամբ՝ «Մշակութային ինքնութիւն՝ ընդլայնուած եւ ընդգրկուն սահմանումներ», «Հայաստան - Սփիւռք արդիական փոխյարաբերութիւններու հայեցակարգ», «Հասարակութենէն դէպի հանրութիւն տանող ճանապարհներ»: Ուսումնասիրութեան արդիւնքները, որպէս հիմնարար նիւթեր, կը հրապարակուին նաեւ անգլերէն, ֆրանսերէն եւ ռուսերէն լեզուներով։

բ. Կը ձեւաւորուի փորձագիտական յանձնաժողով մը, որ հիմնականին մէջ կազմուած կ'ըլլայ ոլորտի յայտնի մասնագէտներէն:

գ. Հայաստանի եւ արտերկրի մէջ կը յստակեցուին ընդլայնուած համագործակցութեան աղբիւրները, կը ձեւաւորուին միասնական ծրագրեր:

դ. գիտաժողովներ եւ աշխատանքային քննարկումներ կը կազմակերպուին նաեւ Սփիւռքի գաղթօճախներէն ներս: